Koronawirus (COVID-19)

  Deklaracja dostępności serwisu unicef-koronawirus.pl

  UNICEF Polska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej unicef-koronawirus.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  • na stronie znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, audiodeskrypcji oraz warstwy tekstowej - publikacja tych materiałów miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny, mają one charakter promocyjny, bądź ilustrujący opisywane na stronie tematy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • nie wszystkie elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis;
  • brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

  UNICEF Polska stara się, aby treści publikowane na stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Deklarację sporządzono dnia: na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF
  • Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa
  • E-mail: unicef@unicef.pl
  • Telefon: 22 568 03 00

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  UNICEF Polska, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa

  W imieniu UNICEF Polska informujemy, że:

  • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Biuro UNICEF Polska mieści się w budynku pięciokondygnacyjnym,
  • do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne i znajduje się ono przy ulicy Niedźwiedziej,
  • do wejścia do budynku prowadzą schody,
  • w budynku nie ma platformy przy schodach dla osób poruszających się na wózkach,
  • nad opisanym wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
  • przed wejściem do budynku znajduje się monitoring bezpieczeństwa,
  • w budynku nie ma windy,
  • w budynku nie ma toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Wpłacając, pomagasz dzieciom dotkniętym koronawirusem COVID-19
  pomagam